Vi lämnar rådgivning inom samtliga områden inom aktiemarknadsrätt. Till exempel har vi stor erfarenhet av att lämna rådgivning till underwriters vid börsnoteringar. Dessutom samt agerar vi regelbundet som rådgivare till emittenter vid börsnoteringar – på såväl reglerade marknader som MTFer – i samband med initial publika erbjudanden såväl som vid sekundära publika erbjudanden. Vi biträder både budgivare och målbolag i samband med offentliga uppköpserbjudanden och vi har bred erfarenhet av att strukturera erbjudanden av finansiella instrument samt av att hantera frågor relaterade till prospekt, marknadsmissbruk och rapporteringsskyldigheter.

Kort sagt består våra tjänster bland annat av följande:

  • IPO: er (givet att vi även finns i USA har vi kapacitet att utfärda s k "10b-5 opinioner")
  • Kapitalanskaffning (aktie-, teckningsoptions- och obligationsemissioner)
  • Offentliga uppköpserbjudanden
  • Årsstämmor och extra bolagsstämmor
  • Incitamentsprogram
  • Bolagsstyrning och
  • Informationsgivnings- och insiderfrågor